top of page

Tartalomszolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

 1. Az Adatkezelő bemutatása

 

A Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (1063 Budapest, Munkácsy Mihály 23., adószám: 19286031-2-42, nyilvántartási szám: 01-01-0012997, képviseli: Gulyás Márton Ferenc, e-mail: info@partizanmedia.hu a továbbiakban: Adatkezelő) nyilvántartásba vett alapítványként működik. 

 

A működés céljaként az Alapítvány alapító okiratában a következő került megjelölésre: “Rendszerkritikus művészeti alkotások, azon belül is elsősorban mozgóképes munkák (videóriportok, dokumentumfilmek, a fikció és a dokumentarizmus határaival kísérletező alkotások) előállítása, a fennálló hatalmi rendszerek komplex tanulmányozásán keresztül, az erről szóló széles szakmai és társadalmi diskurzus előmozdítása érdekében”. Az alapító okirat szerint “az alapítvány céljai megvalósítása során az alábbi tevékenységeket végzi: videógyártás, újságírás, könyvkiadás, egyéb kiadványok kiadása, oktatás (felnőttképzés, szabadiskola, rászorulók információkkal ellátása, társadalmi érzékenyítés), konferencia és egyéb kulturális események (színházi előadások, vetítések, fesztiválok) szervezése, valamint ösztöndíjak, támogatások nyújtása”. Az Adatkezelő mint alapítvány ezen tevékenysége keretében működteti a YouTube-on megtalálható, Partizán elnevezésű csatornát, amelyen a közélet és közügy keretébe tartozó tartalmakat hoz nyilvánosságra.

 

Az Adatkezelő ezen tevékenysége kapcsán a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása céljából személyes adatokat kezel. A személyes adatok kezelésére csak a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kerül sor. 

 

 1. Az adatkezelés célja ennek megfelelően olyan tartalmak létrehozása, melyek tárgya közéleti és/vagy a közügy körébe tartozik a közvélemény tájékoztatása és véleményformálása elősegítésének céljából.

 

 1. Az adatkezelésre mindazon természetes személyek adatai kapcsán sor kerül, akik a tartalom létrejöttében közreműködnek, akár forrásként, akár a tartalomban szereplő személyként. A kezelt személyes adatok köre előre pontosan nem meghatározható, azonban általánosságban a következő adatok kezelésére kerül sor: név, életkor, családi kapcsolat, lakóhelyre vonatkozó adatok, munkahely, munkakör, vállalkozás, ingatlantulajdon, illetve egyéb olyan adatok, amelyek az adatkezeléssel érintett személyt a nyilvánosságra hozott tartalom témájához kapcsolják. Különleges személyes adatok kezelésére akkor kerül sor az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül, ha azokat az érintett nyilvánosságra hozta, illetve ha az adatkezelést jelentős közérdek indokolja és arányos az azzal elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő profilalkotást nem végez.

 

 1. Az adatkezelés jogalapját a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.) és f) pontja (Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.) alapozza meg a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok gyakorolhatóságának biztosítása végett. 

 

 1. A GDPR 5-11. cikkeiben rögzített adatkezelési elvek értelmében a személyes adatok kezelésére jogszerűen, tisztességes eljárás keretében és átláthatóan kerül sor, az adatkezelésre a fentebb meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben kerül sor, a kezelt adatok köre az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, az adatok pontosak, illetve Adatkezelő kész az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni.

Az adatok tárolására a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kerül sor. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig tart.

 

Az Adatkezelő az adatbiztonság céljának megfelelő szervezeti és infrastrukturális intézkedésekkel biztosítja az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel és felhasználással. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését az adatbiztonság fenntartása érdekében végett. Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő és a vele jogviszonyban álló személyek (így különösen, de nem kizárólag a munkavállalók, megbízottak, könyvelő, ügyvéd, stb.).

 

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai: 

 

 1. hozzáférési jog, azaz jogosultság a kezelt adatok megismerésére, valamint annak megismerésére, hogy történik-e adatkezelés. Ezáltal az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról, azok feldolgozásáról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelési műveletekről.

 

 1. helyesbítéshez való jog, azaz jogosultság arra, hogy amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adatot, úgy az érintett pontosítást, kiegészítést követelhet.

 

 1. törléshez való jog, azaz jogosultság a kezelt adatok törlésére. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja értelmében Adatkezelő a törlést a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából is megtagadhatja. 

 

 1. az adat kezelésének korlátozásához való jog, azaz az érintett joga ahhoz, hogy az adatkezelés korlátozásra kerüljön mindaddig,  amíg az érintett adatkezelés elleni tiltakozása kapcsán megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő vagy az érintett jogai élveznek elsőbbséget. Korlátozást lehet indítványozni akkor is, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, valamint ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 1. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása.

 

 1. bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése.

 

 1. tiltakozás a személyes adat kezelése ellen: az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1.  Jogérvényesítés

 

Az Érintettek fenti jogaikat az Adatkezelő adatvedelem@partizanmedia.hu címre küldött e-mail útján tudják gyakorolni, illetve ugyanilyen módon tudják kérdéseiket, kéréseiket az Adatkezelő felé közvetíteni.

 

Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ezen túlmenően az érintett jogosult bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésére jogszabályba ütköző módon került sor. 
 

Partizán Alapítvány

Adatkezelő

Budapest, 2022. július 18.

bottom of page