top of page

Adatvédelmi tájékoztató

A Partizán webshop tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

 

A Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23., nyilvántartási szám: 01-01-0012997; e-mail cím: info@partizanmedia.hu; “Partizán”) 2021. április 14. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön (Érintett) személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, adószámát, amelyeket Ön a http://shop.partizanmedia.hu honlapon történő rendelés során adott meg.

 

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23., nyilvántartási szám: 01-01-0012997) jogosult.

Az adatkezelés célja és jogalapja

 

A Partizán a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. Az adatkezelés alapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett önkéntes hozzájárulása.A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Partizán a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Partizán a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

Az Érintett a rendelés/regisztráció során hozzájárulhat ahhoz, hogy a telefonszámával kapcsolatban az Adatkezelő adatkezelést végezzen abból a célból is, hogy az Adatkezelő alapítvány tevékenysége támogatásának, valamint a Partizán-csoportba tartozó Közös Ország Alapítvány számára történő adományozásnak előmozdítása végett telefonhívásokat kezdeményezzen az Érintett felé. A telefonszám ilyen irányú kezeléséhez az Érintettnek a regisztrációs/rendelési felületen kifejezetten hozzá kell járulnia. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Személyes adatok címzettjei

 

A rendelés céljából megadott személyes adatait a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltatók:

 

  • a CsomagPiac Kft képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;

  • a Partizán könyvelője

  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

  • fizetési rendszer: Stripe Technology Europe Ltd. (25-28 North Wall Quay, Dublin 1 – Dublin, Ireland - Privacy Policy: https://stripe.com/en-hu/privacy; kontakt: https://stripe.com/en-hu/privacy-center/legal#contact-us )

  • A rendelés során megadott személyes adatokat a Partizán további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A Partizán a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 365 napig kezeli.

 

A Partizán a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

A Partizán a támogatásokra irányuló hívások céljából megadott telefonszámokat az adatkezeléshez való hozzájárulás Érintett általi visszavonásáig, de legkésőbb az Adatkezelő működésének napjáig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Partizán a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Partizán a honlapján nyilvánosságra hozza. Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog

 

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Partizántól arra vonatkozóan, hogy a Partizán kezeli-e a személyes adatait. Ha a Partizán kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Partizán a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Partizántól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

A Partizán az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Partizán indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Partizánnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Partizán jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

 

A Partizán a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Partizánra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Partizánra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Partizán nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön kérheti a Partizánt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Partizán a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Partizánnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Partizán az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Partizánt vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Partizán nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Partizán megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: partizanalapitvany@gmail.com

 

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Süti (Cookie) szabályzat

Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a http://shop.partizanmedia.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.

 

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:

 

Adatkezelő neve:

 

Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány, mint a Partizán webáruház üzemeltetője

 

Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.

 

Nyilvántartási szám: 01-01-0012997

 

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék

 

Adószám: 19286031-2-42.

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

  • Süti

 

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

  • Webjelző

​​

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

  • Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

  • Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.

  • Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

 

Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítségével adatokat gyűjtsön:

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

Budapest, 2022. December 2.

bottom of page