top of page

Adatvédelmi tájékoztató

​Ez a Tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön mint a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány néző az Péntek Esti Partizán regisztrációjához, az erre alkotott regisztrációs formokkal kapcsolatos adatkezelés minden lényeges körülményéről közérthető tájékoztatást kapjon.

 

1.  Az adatkezelő

 

Az adatkezelés tekintetében adatkezelőnek a Partizán alapítvány minősül, azzal, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg. Az alapítvány azonosítási és kapcsolati adatai a következők:

 

Név: Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány

Székhely:  1063 Munkácsy Mihály u. 23.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012997.

Adószám: 19286031-2-42

Statisztikai számjel: 19286031-5911-569-01

Közösségi adószám: HU19286031

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék

Elektronikus elérhetőség:  info@partizanmedia.hu

 

2. Az adatkezelési folyamat egésze során alkalmazott jogszabályok és alapelvek

 

A személyes adatok kezelése az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott Infotv.-rendelkezések alapján történik.

 

Az adatkezelő felel az alábbi alapelvek betartásáért:

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

d) a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

3. A kezelt adatok köre

 

A regisztráció beküldésekor Ön önkéntesen az alábbi adatokat adhatja meg az adatkezelő által készített űrlapon:

családi név

utónév

e-mail cím

4. Az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés célja az adatkezelő és Ön között létrejött regisztrációs, ez alapján történő beazonosítás végrehajtása, és annak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) által meghatározott követelmények szerinti dokumentálása. Az Adatkezelő a számviteli bizonylat szerinti adatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében rögzített rendelkezés alapján 8 évig őrzi meg.

5. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy

a) az adatkezelés az adatkezelő és Ön között létrejött adományozási szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont];

b) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]; valamint

c)  a kapcsolattartási célú adatkezelés esetén az az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], amelyet Ön bármikor indokolás nélkül visszavonhat.

6. A személyes adatok forrása

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a családi nevét, utónevét és az elektronikus levélcímét közvetlenül Öntől gyűjtjük.

 

Az adatkezelő tájékoztatja az Önt arról, hogy a regisztrációs űrlap beküldésével Ön arról is nyilatkozik, hogy a saját adatait adta meg, valamint hogy a 16. életévét már betöltötte.

 

Az adatkezelő egyben tájékoztatja Önt, hogy a jelzett személyes adatainak megadása a regisztrációs szerződés megkötésének előfeltételét képezi.

 

7. A személyes adatok címzettjei

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába. Az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül – törvényen alapuló, hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségeinek teljesítésén kívül – az adatkezelő semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé e személyes adatokat az adatkezelőn és az adatfeldolgozók kívüli személyek számára.

 

Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek tevékenységéért ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért. Az adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azok kizárólag az alábbi kategóriákba tartoznak:

a) a Honlap informatikai hátterét biztosító szerver- és domain-név szolgáltató;

b) a Honlap informatikai hátterét, működését és fejlesztését biztosító gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó. 

 

Az adatkezelő kérésre felvilágosítást ad Önnek a személyes adataival kapcsolatban került címzettek és adatfeldolgozók pontos személyéről és az adattovábbítás egyéb részleteiről.

 

8. Harmadik országba történő adattovábbítás nem történik

 

Az Adatkezelő az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben tagsággal nem rendelkező országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.

 

9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik

 

Az adatkezelő az Ön személyes adataival kapcsolatban sem automatizált – azaz emberi közreműködés nélküli – döntéshozatalt, sem profilalkotást – azaz nem végez.

 

10. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Ön tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket az adatkezelő kezel. A személyes adatokról készült másolatot az Ön erre irányuló kérése alapján az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adja ki. E kéréseit az adatkezelő ingyenesen teljesíti.

 

Rendelkezési és hozzáférési jogainak gyakorlása – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően biztosítható. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait info@partizanmedia.hu emailcímen jelentse be. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lehet személyazonosságának igazolására. Ugyanezen a csatornán fogadjuk az adatkezelésünkkel összefüggő intézkedési javaslatait is.

 

Ön a kapcsolati adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a GDPR szerinti feltételek fennállásakor (jogsértően kezelt vagy pontatlan tartalmú adat esetén) kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben ezeket az adatkezelő haladéktalanul törli, korlátozási igény esetén pedig az adat törlése nélkül felfüggeszti az adatok eredeti adatkezelési célra történő felhasználását.

 

Ön bármely kezelt adat törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. A törlési jog ugyanakkor nem terjed ki azon adatok törlésére, amelyek kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén Ön természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

11. Ön panaszt tehet és jogorvoslattal élhet az adatkezeléssel szemben 

 

Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

 

  

Budapest, 2022. július 18.

bottom of page