top of page

1. Általános tudnivalók

A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány („Üzemeltető”), és az Üzemeltető, a http://shop.partizanmedia.hu címen elérhető kereskedelmi oldal („Partizán webáruház”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevője („Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek), valamint minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Partizán webáruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató: 

Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány, mint a Partizán webáruház üzemeltetője

Székhely: Magyarország, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012997

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék

Adószám: 19286031-2-42.

E-mail: info@partizanmedia.hu

 

Rendelés leadásakor minden esetben a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor (az Ügyfél opcionálisan megadhatja a telefonszámát is). Az Ügyfél a Partizán webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Partizán webáruházban közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség:

 • az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért;

 • az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik;

 • a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért.

A rendelések teljesítésére az alább közölt feltételek érvényesek, melyet az Ügyfél a rendelés feladásával elfogad. 

A webáruházban kapható termékek árai érvényes, áfával növelt fogyasztói árak, melyek kizárólag a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

A Partizán webáruházban szereplő termékek és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben technikai okok miatt téves ár (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra) jelenik meg a Partizán webáruházban, az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben már nem kapható termék jelenik meg a Partizán webáruházban, illetve, ha nem áll épp rendelkezésre a megrendelt mennyiség valamely termékből, a csomag elküldése előtt az Üzemeltető egyeztetés végett telefonon, vagy e-mail-ben megkeresi az Ügyfelet. Az ilyen megrendeléseket csak az Ügyféllel való egyeztetés után, beleegyezésével veszi érvényesnek az Üzemeltető.

2. Szállítási és fizetési információk

A webshopunkban kiválasztott termékek házhozszállítással, a CsomagPiac Kft közreműködésével érhetők el. 
A beérkező rendeléseket automatikusan regisztráljuk, és a csomag összeállítása után átadjuk a futárszolgálatnak. 
A csomagok pontos kiszállítását a Partizán  nem tudja befolyásolni, a csomagokat a
CsomagPiac Kft futárai az adott napon összegyűlt címlista legoptimálisabb teljesítése mentén végzik.
A termékek szállítása belföldön és nemzetközileg is bizonyos országokban elérhető, mely országokról és a szállítási költségekről a “Szállítás” menüpont alatt lehet bővebb tájékoztatást találni.

 

Fizetési mód:

A Partizán webshop termékeinek kifizetése Stripe-on keresztül történik.


A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


Az ÁSZF fenti 1. pontjában részletezett esetekben a Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára az Üzemeltető haladéktalanul visszatéríti.

3. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő vásárló az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. 


A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Partizán székhelyére (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.). A Partizán kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, és ennek költségét viselnie. 


Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. 
Amennyiben az elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Partizán kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 10 banki napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

4. Sérült, hibás temrék javítása / cseréje

Payment Methods

A Partizán az egyik legfőbb szempontnak tartja, hogy az eladott áruk minősége minden esetben megfeleljen az elvárásoknak. Amennyiben azonban a termék mégis gyártási hibás, és ezt munkatársaink nem vették észre csomagoláskor, úgy azt a székhelyünkre (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.) visszajuttatva, számla ellenében kicseréljük, vagy ha nincs már az adott termékből raktáron, a termék árát az Ügyfél által megadott bankszámlára visszautaljuk.


A szállításkor sérülten, törötten érkezett termékeket jelzésre azonnal, díjmentesen kicseréljük!


Sérülés esetén a csomagot (a csomagolást és a terméket is eredeti állapotban) meg kell őrizni, és a bejelentést az átvételtől számított 3 munkanapon belül meg kell tenni. A bejelentés e-mailben tehető meg, az info@partizanmedia.hu email címen, jelezve a levélben a rendelésszámot, a sérült vagy törött termékek megnevezését és darabszámát, és fotókat a sérült termékekről. A futárszolgálat a törés körülményeit kivizsgálhatja, így a sérülésről és a csomagolásról készült képek segítik a munkát, de a teljes kivizsgáláshoz szükségünk lehet kárszemlére is. A bejelentést az átvételt követő három munkanapon belül kell megtenni, ha az átvételnél nem készült kárjegyzőkönyv.


Minden sérüléssel kapcsolatos panaszt a lehető leggyorsabban kezelünk, és a sérült termékeket díjmentesen újra elküldjük. Amennyiben időközben a termék nincs készlet, a sérült termék árát visszautaljuk.


A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.


Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.


A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt a Vevő egyszerre nem érvényesíthet.

A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.


Felelősség korlátozása

A Partizán Alapítvány nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Partizán weboldalára, ott megrendelést adjon le.

 • Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

5. Adatvédelmi tájékoztató

A Partizán webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a weboldalon az „Adatvédelem” menüpont alatt található.

6. Egyéb rendelkezések

 • A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 • A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 • A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

 • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 10 Ft alatti ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7. Az adatkezelő adatai

Név: Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012997

Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság
Adószám: 19283061-2-42.
E-mail: info@partizanmedia.hu

 

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

1. Panasztétel Szolgáltatónál

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónál a Szolgáltató fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

 • Írásbeli panasz

Szolgáltató – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.


Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a Felhasználóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt Szolgáltató megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.


Amennyiben a Felhasználó panasza elutasításra kerül, akkor a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

​​

2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel, és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.
 

3. Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

 • Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 

 • Békéltető testülethez fordulás lehetősége

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.​

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.


Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf., 75
E-mail cím: info@nmhh.hu

 

A termékekkel, szállítással vagy a vásárlási feltételekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat bővebb felvilágosítást:
E-mail cím: info@partizanmedia.hu

Budapest, 2022. December 2.

bottom of page